VTV1 – Thông hầm Cù Mông nối hai tỉnh Bình Định – Phú Yên ngày 03/02/2018