Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Dự án trọng điểm Quốc gia Hầm Đèo Cả