TH Phú Yên- Ngày đầu tiên thực hiện thu phí qua Hầm Đèo Cả