Kiểm tra công tác thu phí tại trạm thu phí Ninh Lộc