Hội đồng quản trị

   

1530264685-chutich-hominhhoang

Ông HỒ MINH HOÀNG

Chủ tịch HĐQT

     

1542715832-mrluuxuanthuy

Ông LƯU XUÂN THỦY

Phó chủ tịch HĐQT

1542714870-mrvuminhhoang

Ông VŨ MINH HOÀNG

Phó chủ tịch HĐQT

1530261059-vothuylinh

Ông VÕ THỤY LINH

Thành viên HĐQT

 

1530434606-anhthe

Ông TRẦN VĂN THẾ

Thành viên HĐQT

1530462156-updating

Ông DƯƠNG NGỌC QUANG

Thành viên HĐQT

1530462156-updating

Ông VŨ ĐỨC MẠNH

Thành viên HĐQT

1530462156-updating

Bà LƯƠNG THU HẰNG

Thành viên HĐQT

1530462156-updating

Bà NGUYỄN LỆ HẰNG

Thành viên HĐQT