Hội đồng Cố vấn DeoCa Group: Thầm lặng phia sau những thành công